SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 Goran Barišić s.p.

SPLOŠNI POGOJI
POSLOVANJA

 

Nepremičninska družba Goran Barišić s.p.., Štefanova 15, 1000
Ljubljana, matična št.: 7009887000, DŠ: SI26122057, (v nadaljevanju
nepremičninska družba), v skladu z določbo 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju
(ZNPosr – UPB1) (Ur. List RS 72/2006 z dne 11.07.2006), določa splošne pogoje
za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, kakor sledi:

 

 

1.
člen

 

Nepremičninska družba s splošnimi pogoji
poslovanja določa predvsem:

·       opis posameznih
poslov, ki se jih zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste storitev,

·       opredeljuje
stroške, ki se krijejo s plačilom opravljenih storitev posredovanja v prometu z
nepremičninami in sicer za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za
naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za
sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe
za določeno nepremičnino,

·       določa vrsto in
višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v dogovoru z
naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet
posredovanja.

 

2.
člen

 

Posamezni pojmi uporabljeni v teh
splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot
gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z
nepremičninami.

nepremičninski posrednik
oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem
besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko
družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma
drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za
opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih
posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

posredovanje v prometu z
nepremičninami
pomeni opravljanje registrirane
pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer
posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse
dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri
pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je
določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga
pogodba za določeno nepremičnino.

naročitelj oziroma
naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj ali naročnik)
je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o
posredovanju.

tretja oseba je fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša
spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene
pogodbe v zvezi z nepremičnino.

naročiteljevi ožji
družinski člani
so naročiteljev zakonec ali
oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci,
starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

pogodba
o posredovanju
je pogodba, ki jo nepremičninska družba sklene z
naročiteljem za opravljanje storitev
posredovanja v prometu z nepremičninami.

nepremičninska
pogodba

je kupna, prodajna, najemna, zakupna
ali druga pogodba za določeno nepremičnino
, pri sklenitvi katere
posreduje nepremičninska družba;

provizija je plačilo za
opravljeno storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

 

3.
člen

 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del
pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med
nepremičninsko družbo in naročnikom. Nepremičninska družba se v okviru pogodbe
o posredovanju in  plačila provizije
zaveže opraviti naslednje storitve:

 

·       seznanjanje
naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev
cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev
pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti
stranke in s cenami notarskih storitev;

·       ugotavljanje
pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz
zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in
podobno;

·       pisna opozorila,
obvestila, potrdila;

·       ogled
nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

·       oglaševanje
prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

·       seznanjanje
naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

·       prisotnost pri
ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

·       ugotavljanje
dejanskega stanja nepremičnine;

·       seznanjanje
naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in
zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

·       telefonsko
komuniciranje s strankami;

·       sodelovanje pri
pogajanjih za sklenitev posla;

·       sestava
enostavne nepremičninske pogodbe;

 

Nepremičninska družba takoj po podpisu
pogodbe o posredovanju preveri pravno in dejansko stanje nepremičnine, pri
čemer naročitelj tako nepremičninski družbi kakor potencialnemu kupcu odgovarja
za pravilnost in točnost podatkov. V kolikor bi nepremičninska družba ugotovila
pravne in stvarne napake nepremičnine, mora naročitelj o napakah obvestiti.

 

Naročitelj mora nepremičninsko družbo
obvestiti o vseh za prodajo nepremičnine pomembnih okoliščinah, ter ji
predložiti vse podatke in listine v zvezi z nepremičnino. V kolikor tega
naročnik ne stori, lahko to stori nepremičninska družba na njegove stroške.

 

Pravni del storitev iz 1. odstavka tega
člena izvajajo pravniki nepremičninske družbe in so v navedem obsegu krite s
plačilom provizije.

 

Vsi dogovori med naročiteljem in
nepremičninsko družbo morajo biti v pisni obliki.

 

4.
člen

 

Nepremičninska družba pri opravljanju
storitev posredovanja za naročitelju, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji
osebi, ki bi z naročnikom želela skleniti pravni posel, izdati identiteto
naročnika vse do sklenitve pravnega posla.

 

5.
člen

 

Pogodba o posredovanju se sklepa za
določen čas 9-tih mesecev, pri čemer lahko katerakoli od pogodbenih strank
pogodbo odpove, razen če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodba
se lahko sporazumno večkrat podaljša, skupni čas posredovanja ni omejen.
Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičnina
za naročnika v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju .

 

V primeru, ko pogodba o posredovanju
preneha veljati pred potekom dogovorjenega obdobja njene veljavnosti iz
razlogov na strani naročitelja, je le-ta dolžan nepremičninski družbi plačati
stroške v višini 150,00 EUR + DDV ter stroške dodatnih storitev, ki niso zajeti
v provizijo za posredovanje.

 

6.
člen

 

Za posredovanje nepremičninske družbe v
zvezi z dejavnostjo, ki se nanaša na nakup oz. prodajo nepremičnine pripada
nepremičninski družbi plačilo za posredovanje v višini 4% od pogodbene cene. V
navedenem znesku provizije ni vključen 22 % davek na dodano vrednost, ki ga
plača naročitelj.

 

Nepremičninska družba pridobi pravico do
plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba pri sklenitvi katere je
posredovala.

 

Nepremičninska družba ima pravico do
plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od
sklenjene pogodbe ali pa če se sklenjena pogodba iz razlogov, ki niso na strani
nepremičninske družbe, ne izpolni.

 

Nepremičninska družba ima pravico do
plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji
družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet
posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik
nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po
prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se
nepremičninska družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska
družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo
osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

 

Ne glede na prvi odstavek tega člena,
nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z
naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo za nepremičnino, ki je
bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene
nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle
posredovanja.

 

V kolikor je pogodbena vrednost
nepremičnine manjša od 10.000 EUR se ne glede na določilo iz 1. odstavka tega
člena pogodbeni stranki posebej dogovorita o višini provizje.

 

Vrsto in višino stroškov in provizije v
zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih, zakupnih ali drugih pogodb izven
obsega določenega v 1. odstavku tega člena, nepremičninska družba in naročitelj
dogovorita s pogodbo o posredovanju.

 

V provizijo iz 1. odstavka tega člena
niso vključeni zlasti:

·       stroški
notarskih storitev, npr. za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko
hrambo;

·       stroški sestave
zemljiškoknjižnih predlogov in stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise;

·       stroški
odvetniških storitev, ki jih ne opravijo pravniki nepremičninske družbe v
okviru storitev iz 1. odstavka 3. člena;

·       stroški upravnih
taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev
nepremičninske pogodbe.

 

 

Če se stranki s pogodbo o posredovanju
izrecno dogovorita, si nepremičninska družba lahko pridrži pravico do povračila
dejanskih stroškov v višini 150,00 EUR + 22%DDV, ki so ji nastali v zvezi z
opravljanjem storitev posredovanja in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere
predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

Če nepremičninska družba nima pravice do
plačila za posredovanje, se lahko z naročiteljem s pogodbo o posredovanju
dogovori za povračilo stroškov v višini 150,00 EUR + DDV, ki so nastali v zvezi
z opravljanjem storitev posredovanja, če naročitelj:

- sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s
katero sklene pogodbo o nepremičnini,

- sklene pogodbo o nepremičnini s
posredovanjem druge nepremičninske družbe.

 

 

 

7.
člen

 

Nepremičninska družba opravlja svojo
dejavnost kot dober strokovnjak.

 

Nepremičninska družba mora pri
opravljanju storitev posredovanja skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja
kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati
nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa
samo naročiteljeve interese.

 

Kadar nepremičninska družba na podlagi
dogovora z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve
interese, nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika in mora o tem obvestiti
drugo stranko.

 

Če se nepremičninska družba in naročitelj
dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge
nepremičninske družbe. V primeru iz prejšnjega stavka ostane naročitelj v
pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o
posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam
nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

 

8.
člen

 

Nepremičninska družba ima iz razloga
zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo namenoma povzroči naročitelju ali
tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, sklenjeno pogodbo o
zavarovanju za zavarovalno vsoto v skladu z Zakonom o nepremičninskem
posredovanju.

 

9.
člen

 

Nepremičninska družba se zaveže o
opravljanju posredovanja z naročnikom skleniti pogodbo o posredovanju, pri
čemer pa se mu zaveže tudi pojasniti okoliščine, ki se nanašajo na tržne
razmere, pogoje za sklenitev pravnega posla,
morebitne davčne obveznosti, stroške notarskih overitev, stroške
zemljiškoknjižnih prenosov ter naročnika izrecno opozoriti na tveganja, ki so
povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem. Še posebej mora nepremičninska
družba opozoriti na morebitna stvarna in pravna bremena, ki bremenijo
nepremičnino.

 

10.
člen

 

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo,
s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma
obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

 

Naročitelj mora takoj pisno obvestiti
nepremičninsko družbo o spremembi svojega bivališča ali naslova družbe. Dokler
nepremičninska družba ne dobi takega obvestila, pošilja izjave pravnoveljavno
na zadnji poznani naslov naročitelja.

 

Nepremičninska družba vodi evidenco o
posredovanju v prometu z nepremičninami. Naročitelj s podpisom pogodbe o
posredovanju daje soglasje, da se njegovi podatki lahko uporabljajo in
računalniško obdelajo zaradi poslovanja nepremičninske družbe.

 

11.
člen

 

Nepremičninska družba je upravičena do
rezervacije v trenutku, ko se naročnik izjasni, da bo sklenil pravni posel, v
katerem nepremičninska družba posreduje. S prejemom rezervacije se
nepremičninska družba zaveže, da nepremičnine, ki je predmet posredovanja, ne
bo ponujala in iskala zanjo drugih priložnosti.

 

Nepremičninska družba prejete rezervacije
všteje v plačilo provizije, v kolikor pride do sklenitve pravnega posla oz.
pogodbe. Rezervacija pa lahko služi tudi za poplačilo vseh stroškov, ki jih je
imela z iskanjem priložnosti za naročnika oziroma odškodnine za izgubo
priložnosti prodaje, v kolikor naročitelj ne ravna pošteno in v dobri veri ali
pa je kako drugače kršil pogodbeno razmerje.

 

V primeru, da naročnik po plačilu
rezervacije spremeni svojo odločitev, da pravnega posla ne bo sklenil, v skladu
z določbami tega člena nepremičninska družba zadrži prejeto rezervacijo.

 

12.
člen

 

Nepremičninska družba lahko poleg
posredovanja za naročnika opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki pa niso
zajete v stroških provizije, kakor tudi ne v rezervaciji.

 

Dodatne storitve po tem členu se nanašajo
predvsem na neurejeno zemljiškoknjižno stanje, določanje vrednosti nepremičnine
po izvedencu oz. cenilcu, določanje tržne vrednosti, analizo tržišča, ki jo za
račun in po pooblastilu naročitelja pridobi nepremičninska družba, preverjanje
uporabe nepremičnine v času trajanja najema ter druge storitve, ki jih naroči
naročitelj... Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi tovrstne storitve
plačati neodvisno in poleg dogovorjene provizije.

 

Višino in način plačila teh dodatnih
storitev dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s posebnim pisnim
dogovorom. Nepremičninska družba za dodatne storitve izstavi naročniku račun
takoj po opravljeni storitvi. Naročnik v izstavljenem računu obračuna tudi
stroške taks in drugih stroškov, ki nastajajo po tarifah državnih organov.

 

13.
člen

 

Naročitelj mora vsako reklamacijo, ki jo
ima v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja pisno sporočati nepremičninski
družbi. Naročitelj mora reklamacijo sporočiti v 15 dneh od dneva, ko je izvedel
za razlog. V enem mesecu od dneva nastanka razloga za reklamacijo naročnik
izgubi pravico do reklamacija. Reklamacije rešuje nepremičninska družba skladno
s predpisi.

 

14.
člen

 

Nepremičninska družba je v skladu z
Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju
poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v
drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

1.               ugotavljanje
in preverjanje identitete stranke;

2.               ugotavljanje
dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

3.               pridobitev
podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter
drugih podatkov po zakonu;

4.               redno
skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri
Nepremičninski družbi.

 

Naročitelj je seznanjen, da ima
nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki
pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje
osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

1.               osebno
ime,

2.               naslov
stalnega ali začasnega prebivališča,

3.               datum
in kraj rojstva,

4.               davčno
številko ter

5.               številko,
vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

 

Vse informacije in podatki, ki jih
naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot
poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po
pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska
družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine
vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega
ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko
vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) 

Kadar to izrecno narekuje narava
posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…),
sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere
izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

Nepremičninska družba na fotokopiji
osebnega dokumenta označi:

- da gre za fotokopijo,

- svoj naziv,

- izrecno določen namen fotokopiranja,

- pravno podlago za fotokopiranje – jasno
razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

 

Nepremičninska družba se zavezuje, da ne
bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba
kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju
vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi
osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja
in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je
nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo
nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

Posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ima pravico:

- od nepremičninske družbe dobiti
potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,

- dostopati do osebnih podatkov in namena
obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;

- uporabnikov ali kategorij uporabnikov,
v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

-predvidenega obdobja hrambe osebnih
podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni
podatki ima pravico, da:

- od nepremičninske družbe zahteva
popravek ali izbris osebnih podatkov,

- od nepremičninske družbe zahteva
omejitev obdelave osebnih podatkov,

- ugovarja obdelavi,

- zahteva od nepremičninske družbe, da
brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,

- zahteva, da nepremičninska družba
dopolni nepopolne osebne podatke,

- se osebni podatki neposredno prenesejo
od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,

-vloži pritožbo pri nadzornem organu.

Kadar se osebni podatki prenesejo v
tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih
zvezi s prenosom.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za
namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z
njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je
povezano s takim neposrednim trženjem.

 

 

15.
člen

 

Splošni pogoji se izročijo naročniku pred
sklenitvijo pogodbe o sodelovanju, da se ta seznani z njihovo vsebino.

 

Splošni
pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem
sklene nepremičninska družba. V kolikor pogodba o posredovanju vsebuje
določila, ki so v nasprotju z določili splošnih pogojev, veljajo določila
pogodbe o posredovanju.

 

16.
člen

 

Splošni pogoji so sprejeti s strani
nepremičninske družbe dne 01.02.2018 in se objavijo na vidnem in dostopnem
mestu v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na objavijo njeni spletni
strani.                                                     

 

 

PIŠITE NAM

Pokličite nas ali nam pišite in se dogovorite za srečanje. Veselimo se vašega zadovoljstva in sodelovanja z vami.

Call Now Button Scroll to Top