SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Goran Barišić s.p.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Nepremičninska družba Goran Barišić s.p.., Štefanova 15, 1000 Ljubljana, matična št.: 7009887000, DŠ: SI26122057, (v nadaljevanju nepremičninska družba), v skladu z določbo 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr – UPB1) (Ur. List RS 72/2006 z dne 11.07.2006), določa splošne pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, kakor sledi:

 

 1. člen

Nepremičninska družba s splošnimi pogoji poslovanja določa predvsen:

 • opis posameznih poslov, ki se jih zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste storitev,
 • opredeljuje stroške, ki se krijejo s plačilom opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami in sicer za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino,
 • določa.vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v dogovoru z naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja.
 1. člen

Posamezni pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi,

s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo

sklene pogodbo o posredovanju.

tretja oseba je fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim

pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu

s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po

zakonu dolžan preživljati.

pogodba o posredovanju je pogodba, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem za opravljanje storitev posredovanja

v prometu z nepremičninami.

nepremičninska pogodba je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi

katere posreduje nepremičninska družba;

provizija je plačilo za opravljeno storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

 

 1. člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med

nepremičninsko družbo in naročnikom. Nepremičninska družba se v okviru pogodbe o posredovanju in plačila provizije zaveže

opraviti naslednje storitve:

 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino

predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino

davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če

nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na

ugotovljene napake;

 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • sestava enostavne nepremičninske pogodbe;

Nepremičninska družba takoj po podpisu pogodbe o posredovanju preveri pravno in dejansko stanje nepremičnine, pri čemer naročitelj tako nepremičninski družbi kakor potencialnemu kupcu odgovarja za pravilnost in točnost podatkov. V kolikor bi nepremičninska družba ugotovila pravne in stvarne napake nepremičnine, mora naročitelj o napakah obvestiti.

Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh za prodajo nepremičnine pomembnih okoliščinah, ter ji predložiti vse podatke in listine v zvezi z nepremičnino. V kolikor tega naročnik ne stori, lahko to stori nepremičninska družba na njegove stroške.

Pravni del storitev iz 1. odstavka tega člena izvajajo odvetniki nepremičninske družbe in so v navedem obsegu krite s plačilom provizije.

Vsi dogovori med naročiteljem in nepremičninsko družbo morajo biti v pisni obliki.

 

 1. člen

Nepremičninska družba pri opravljanju storitev posredovanja za naročitelju, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročnikom želela skleniti pravni posel, izdati identiteto naročnika vse do sklenitve pravnega posla.

 

 1. člen

Pogodba o posredovanju se sklepa za določen čas 9-tih mesecev, pri čemer lahko katerakoli od pogodbenih strank pogodbo odpove, razen če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodba se lahko sporazumno večkrat podaljša, skupni čas posredovanja ni omejen. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičnina za naročnika v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju .

 

 1. člen

Za posredovanje nepremičninske družbe v zvezi z dejavnostjo, ki se nanaša na nakup oz. prodajo nepremičnine pripada nepremičninski družbi plačilo za posredovanje v višini 4% od pogodbene cene. V navedenem znesku provizije ni vključen 20 % davek na dodano vrednost.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba pri sklenitvi katere je posredovala.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe ali pa če se sklenjena pogodba iz razlogov, ki niso na strani nepremičninske družbe ne izpolni.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninska družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

V kolikor je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR se ne glede na določilo iz 1. odstavka tega člena pogodbeni stranki posebej dogovorita o višini provizje.

Vrsto in višino stroškov in provizije v zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih, zakupnih ali drugih pogodb izven obsega določenega v 1. odstavku tega člena, nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

V provizijo iz 1. odstavka tega člena niso vključeni zlasti:

 • stroški notarskih storitev, npr. za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo;
 • stroški sestave zemljiškoknjižnih predlogov in stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise;
 • stroški odvetniških storitev, ki jih ne opravijo odvetniki nepremičninske družbe v okviru storitev iz 1. odstavka 3. člena;
 • stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe.
 1. člen

Nepremičninska družba opravlja svojo dejavnost kot dober strokovnjak.

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.

Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika in mora o tem obvestiti drugo stranko.

Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V primeru iz prejšnjega stavka ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

 1. člen

Nepremičninska družba ima iz razloga zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo namenoma povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, sklenjeno pogodbo o zavarovanju za zavarovalno vsoto v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju in v skladu z odločitvijo pristojnega ministrstva za prostor.

 

 1. člen

Nepremičninska družba se zaveže o opravljanju posredovanja z naročnikom skleniti pogodbo o posredovanju, pri čemer pa se mu zaveže tudi pojasniti okoliščine, ki se nanašajo na tržne razmere, pogoje za sklenitev pravnega posla, morebitne davčne obveznosti, stroške notarskih overitev, stroške zemljiškoknjižnih prenosov ter naročnika izrecno opozoriti na tveganja, ki so

povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem. Še posebej mora nepremičninska družba opozoriti na morebitna stvarna in pravna bremena, ki bremenijo nepremičnino.

 

 1. člen

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

Naročitelj mora takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo o spremembi svojega bivališča ali naslova družbe. Dokler nepremičninska družba ne dobi takega obvestila, pošilja izjave pravnoveljavno na zadnji poznani naslov naročitelja.

Nepremičninska družba vodi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami. Naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju daje soglasje, da se njegovi podatki lahko uporabljajo in računalniško obdelajo zaradi poslovanja nepremičninske družbe.

 

 1. člen

Nepremičninska družba je upravičena do rezervacije v trenutku, ko se naročnik izjasni, da bo sklenil pravni posel, v katerem nepremičninska družba posreduje. S prejemom rezervacije se nepremičninska družba zaveže, da nepremičnine, ki je predmet posredovanja, ne bo ponujala in iskala zanjo drugih priložnosti.

Nepremičninska družba prejete rezervacije všteje v plačilo provizije, v kolikor pride do sklenitve pravnega posla oz. pogodbe.

Rezervacija pa lahko služi tudi za poplačilo vseh stroškov, ki jih je imela z iskanjem priložnosti za naročnika oziroma odškodnine za izgubo priložnosti prodaje, v kolikor naročitelj ne ravna pošteno in v dobri veri ali pa je kako drugače kršil pogodbeno razmerje.

V primeru, da naročnik po plačilu rezervacije spremeni svojo odločitev, da pravnega posla ne bo sklenil, v skladu z določbami tega člena nepremičninska družba zadrži prejeto rezervacijo.

 

 1. člen

Nepremičninska družba lahko poleg posredovanja za naročnika opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki pa niso zajete v stroških provizije, kakor tudi ne v rezervaciji.

Dodatne storitve po tem členu se nanašajo predvsem na neurejeno zemljiškoknjižno stanje, sestavo kompleksne

nepremičninske pogodbe, določanje vrednosti nepremičnine po izvedencu oz. cenilcu, določanje tržne vrednosti, analizo tržišča, ki jo za račun in po pooblastilu naročitelja pridobi nepremičninska družba, preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema ipd.. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi tovrstne storitve plačati neodvisno in poleg dogovorjene provizije.

Višino in način plačila teh dodatnih storitev dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s posebnim pisnim dogovorom.

Nepremičninska družba za dodatne storitve izstavi naročniku račun takoj po opravljeni storitvi. Naročnik v izstavljenem računu obračuna tudi stroške taks in drugih stroškov, ki nastajajo po tarifah državnih organov.

 

 1. člen

Naročitelj mora vsako reklamacijo, ki jo ima v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja pisno sporočati Posredniku. Naročitelj mora reklamacijo sporočiti v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za razlog. V enem mesecu od dneva nastanka razloga za reklamacijo naročnik izgubi pravico do reklamacija. Reklamacije rešuje Posrednik skladno s predpisi.

 

 1. člen

Splošni pogoji se izročijo naročniku pred sklenitvijo pogodbe o sodelovanju, da se ta seznani z njihovo vsebino.

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. V kolikor pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju z določili splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

 

 1. člen

Splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske družbe dne 01.02.2018 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na objavijo njeni spletni strani.

Ljubljana, 01.02.2018 Goran Barišić s.p.

PIŠITE NAM

Pokličite nas ali nam pišite in se dogovorite za srečanje. Veselimo se vašega zadovoljstva in sodelovanja z vami.

Scroll to Top