Splošni pogoji poslovanja

 Goran Barišić s.p.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Nepremičninska družba Goran Barišić s.p.., Šmartinska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična št.: 7009887000, DŠ: SI26122057, (v nadaljevanju nepremičninska družba), v skladu z določbo 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr – UPB1) (Ur. List RS 72/2006 z dne 11.07.2006), določa splošne pogoje za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, kakor sledi:

 

1. člen

Nepremičninska družba s splošnimi pogoji poslovanja določa predvsen:

opis posameznih poslov, ki se jih zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste storitev,

opredeljuje stroške, ki se krijejo s plačilom opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami in sicer za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino,

določa.vrsto in višino stroškov, če nepremičninska družba poleg posredovanja v dogovoru z naročnikom zanj opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja.

2. člen

Posamezni pojmi uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: naročitelj ali naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

tretja oseba je fizična ali pravna oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

pogodba o posredovanju je pogodba, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem za opravljanje storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

nepremičninska pogodba je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba;

provizija je plačilo za opravljeno storitev posredovanja v prometu z nepremičninami.

3. člen

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko družbo in naročnikom. S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino in sicer zlasti stroške za naslednja dejanja:

-  sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

-  seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;

-  ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;

-  pisna opozorila, obvestila, potrdila;

-  ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

-  oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;

-  seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;

-  prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;

-  ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;

-  seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

-  telefonsko komuniciranje s strankami;

-  sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;

- sestava enostavne nepremičninske pogodbe.

Nepremičninska družba takoj po podpisu pogodbe o posredovanju preveri pravno in dejansko stanje nepremičnine, pri čemer naročitelj tako nepremičninski družbi kakor potencialnemu kupcu odgovarja za pravilnost in točnost podatkov. V kolikor bi nepremičninska družba ugotovila pravne in stvarne napake nepremičnine, mora naročitelj o napakah obvestiti.

Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh za prodajo nepremičnine pomembnih okoliščinah, ter ji predložiti vse podatke in listine v zvezi z nepremičnino. V kolikor tega naročnik ne stori, lahko to stori nepremičninska družba na njegove stroške.

Pravni del storitev iz 1. odstavka tega člena izvajajo pravniki nepremičninske družbe in so v navedem obsegu krite s plačilom provizije.

Vsi dogovori med naročiteljem in nepremičninsko družbo morajo biti v pisni obliki.

4. člen

Nepremičninska družba pri opravljanju storitev posredovanja za naročitelju, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročnikom želela skleniti pravni posel, izdati identiteto naročnika vse do sklenitve pravnega posla.

5. člen

Pogodba o posredovanju se sklepa za določen čas 9-tih mesecev, pri čemer lahko katerakoli od pogodbenih strank pogodbo odpove, razen če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodba se lahko sporazumno večkrat podaljša, skupni čas posredovanja ni omejen. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičnina za naročnika v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju .

V primeru, ko pogodba o posredovanju preneha veljati pred potekom dogovorjenega obdobja njene veljavnosti iz razlogov na strani naročitelja, je le-ta dolžan nepremičninski družbi plačati stroške v višini 250,00 EUR + DDV, če je tako dogovorjeno v pogodbi o posredovanju ter stroške dodatnih storitev, ki niso zajeti v provizijo za posredovanje.

6. člen

Za posredovanje nepremičninske družbe v zvezi z dejavnostjo, ki se nanaša na nakup oz. prodajo nepremičnine pripada nepremičninski družbi plačilo za posredovanje v višini 4% od pogodbene cene. V navedenem znesku provizije ni vključen 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača naročitelj.

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba pri sklenitvi katere je posredovala.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe ali pa če se sklenjena pogodba iz razlogov, ki niso na strani nepremičninske družbe, ne izpolni.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninska družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja.

V kolikor je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR se ne glede na določilo iz 1. odstavka tega člena pogodbeni stranki posebej dogovorita o višini provizje.

Vrsto in višino stroškov in provizije v zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih, zakupnih ali drugih pogodb izven obsega določenega v 1. odstavku tega člena, nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

V provizijo iz 1. odstavka tega člena niso vključeni zlasti:

stroški notarskih storitev, npr. za notarsko overitev podpisov oziroma za notarsko hrambo;

stroški sestave zemljiškoknjižnih predlogov in stroški sodnih taks za zemljiškoknjižne vpise;

stroški odvetniških storitev, ki jih ne opravijo pravniki nepremičninske družbe v okviru storitev iz 1. odstavka 3. člena;

stroški upravnih taks in nadomestil za potrdila in dovoljenja, ki so potrebna za veljavno sklenitev nepremičninske pogodbe.

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov v višini 250,00 EUR + 22%DDV, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja in sicer tudi v primeru, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

Če nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, se lahko z naročiteljem s pogodbo o posredovanju dogovori za povračilo stroškov v višini 250,00 EUR + DDV, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, če naročitelj:

- sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,

- sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe.

7. člen

Nepremičninska družba opravlja svojo dejavnost kot dober strokovnjak.

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.

Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika in mora o tem obvestiti drugo stranko.

Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe. V primeru iz prejšnjega stavka ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

8. člen

Nepremičninska družba ima iz razloga zavarovanja odgovornosti za škodo, ki jo namenoma povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, sklenjeno pogodbo o zavarovanju za zavarovalno vsoto v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju.

9. člen

Nepremičninska družba se zaveže o opravljanju posredovanja z naročnikom skleniti pogodbo o posredovanju, pri čemer pa se mu zaveže tudi pojasniti okoliščine, ki se nanašajo na tržne razmere, pogoje za sklenitev pravnega posla,  morebitne davčne obveznosti, stroške notarskih overitev, stroške zemljiškoknjižnih prenosov ter naročnika izrecno opozoriti na tveganja, ki so povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem. Še posebej mora nepremičninska družba opozoriti na morebitna stvarna in pravna bremena, ki bremenijo nepremičnino.

10. člen

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

Naročitelj mora takoj pisno obvestiti nepremičninsko družbo o spremembi svojega bivališča ali naslova družbe. Dokler nepremičninska družba ne dobi takega obvestila, pošilja izjave pravnoveljavno na zadnji poznani naslov naročitelja.

Nepremičninska družba vodi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami. Naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju daje soglasje, da se njegovi podatki lahko uporabljajo in računalniško obdelajo zaradi poslovanja nepremičninske družbe.

11. člen

Nepremičninska družba je upravičena do rezervacije v trenutku, ko se naročnik izjasni, da bo sklenil pravni posel, v katerem nepremičninska družba posreduje. S prejemom rezervacije se nepremičninska družba zaveže, da nepremičnine, ki je predmet posredovanja, ne bo ponujala in iskala zanjo drugih priložnosti.

Nepremičninska družba prejete rezervacije všteje v plačilo provizije, v kolikor pride do sklenitve pravnega posla oz. pogodbe. Rezervacija pa lahko služi tudi za poplačilo vseh stroškov, ki jih je imela z iskanjem priložnosti za naročnika oziroma odškodnine za izgubo priložnosti prodaje, v kolikor naročitelj ne ravna pošteno in v dobri veri ali pa je kako drugače kršil pogodbeno razmerje.

V primeru, da naročnik po plačilu rezervacije spremeni svojo odločitev, da pravnega posla ne bo sklenil, v skladu z določbami tega člena nepremičninska družba zadrži prejeto rezervacijo.

12. člen

Nepremičninska družba lahko poleg posredovanja za naročnika opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki pa niso zajete v stroških provizije, kakor tudi ne v rezervaciji.

Dodatne storitve po tem členu se nanašajo predvsem na neurejeno zemljiškoknjižno stanje, določanje vrednosti nepremičnine po izvedencu oz. cenilcu, določanje tržne vrednosti, analizo tržišča, ki jo za račun in po pooblastilu naročitelja pridobi nepremičninska družba, preverjanje uporabe nepremičnine v času trajanja najema ter druge storitve, ki jih naroči naročitelj... Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi tovrstne storitve plačati neodvisno in poleg dogovorjene provizije.

Višino in način plačila teh dodatnih storitev dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s posebnim pisnim dogovorom. Nepremičninska družba za dodatne storitve izstavi naročniku račun takoj po opravljeni storitvi. Naročnik v izstavljenem računu obračuna tudi stroške taks in drugih stroškov, ki nastajajo po tarifah državnih organov.

13. člen

Naročitelj mora vsako reklamacijo, ki jo ima v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja pisno sporočati nepremičninski družbi. Naročitelj mora reklamacijo sporočiti v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za razlog. V enem mesecu od dneva nastanka razloga za reklamacijo naročnik izgubi pravico do reklamacija. Reklamacije rešuje nepremičninska družba skladno s predpisi.

14. člen

Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

1.               ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

2.               ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

3.               pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;

4.               redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

1.               osebno ime,

2.               naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

3.               datum in kraj rojstva,

4.               davčno številko ter

5.               številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) 

Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

- da gre za fotokopijo,

- svoj naziv,

- izrecno določen namen fotokopiranja,

- pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki

Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico:

- od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,

- dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;

- uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

-predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

- od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,

- od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,

- ugovarja obdelavi,

- zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,

- zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,

- se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,

-vloži pritožbo pri nadzornem organu.

Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

15. člen

Splošni pogoji se izročijo naročniku pred sklenitvijo pogodbe o sodelovanju, da se ta seznani z njihovo vsebino.

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba. V kolikor pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju z določili splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

16. člen

Splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske družbe dne 01.02.2018 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na objavijo njeni spletni strani.                                                     

                                                                                            Goran Barišić s.p.